Τό λεξικό "Ἡ Οἰκουμενική Διάσταση τῆς Ἐλληνικῆς Γλώσσας"

Τό λεξικό αὐτό ἀποτελεῖ τήν ὁλοκληρωμένη ἔρευνα τοῦ Ἀ. Κωνσταντινίδη καί τήν φυσική συνέχεια τῆς ἐργασίας του "Οἱ Ἑλληνικές Λέξεις στήν Ἀγγλική Γλῶσσα". Περιλαμβάνει 135.000 λέξεις μέ τά παράγωγά τους καλύπτοντας ὅλες τίς λέξεις τῆς καθομιλουμένης, καί τούς ὅρους τῆς ἐπιστημονικῆς καί τῆς διεθνοῦς ἐπιστημονικῆς ὁρολογίας. 

Προσεκτική ἐπιλογή ἔγινε ἀπό τούς κλάδους τῆς Ζωολογίας, Βοτανολογίας καί Χημείας, λόγω τοῦ τεράστιου ἀριθμοῦ τῶν ὀνομάτων καί ὅρων πού ὑπάρχουν σ' αὐτούς. Ἡ ἐπιλογή ἔγινε μέ κριτήριο τήν σημαντικότητά τους καί τήν ἀναφορά, τουλάχιστον μία φορά, τῆς χρησιμοποιούμενης ἑλληνικῆς λέξης. Μόνο ὁ κλάδος τῆς Ζωολογίας περιλαμβάνει 195.779 ἑλληνικά καί ἑλληνογενῆ ὀνόματα τοῦ ζωικοῦ βασιλείου.
Στό κάθε λῆμμα καταγράφεται ὁ χρόνος πρωτοεμφάνισής του (βάσει τῶν λεξικῶν τῆς Ὀξφόρδης καί τοῦ Nomenclator Zoologicus), ἡ ἑρμηνεία καί ἡ ἐτυμολογία του.

Τά λήμματα παρουσιάζονται μέ τήν ἑρμηνεία καί τήν ἐτυμολογία τους, ἡ ὁποία βασίζεται στό τί ἀναγνωρίζουν ὡς ἑλληνικής προέλευσης τά μεγαλύτερα καί ἐγκυρότερα λεξικά τῆς Ἀγγλικῆς. 

Στό βιβλίο περιέχονται 

  • Πρόλογος
  • Εἰσαγωγή 40 σελίδων (Ἀγγλικά καί Ἑλληνικά), στήν ὁποία παρουσιάζονται τά συμπεράσματα τῆς ἔρευνας (κατηγορίες δανεισμῶν, ἐλληνογενεῖς λέξεις, ἐτυμολογία-μεθοδολογία, ἀπόδοση ὅρων, στατιστικοί πίνακες, τό πρόβλημα τῆς ὑποβάθμισης τῆς Ἐλληνικῆς, ἡ γένεση καί ἡ ἐξέλιξη τῆς ἐπίδρασης, τό βάθος τῆς ἐπίδρασης, ἡ τήρηση τῆς παράδοσης καί τῶν κανόνων τῆς Ἑλληνικῆς, ἡ τάση ἁπλοποίησης-πρακτικά προβλήματα, γιατί προτιμᾶται ἡ ἑλληνική γλῶσσα, ἡ ἀξιοποίηση τῆς Ἑλληνικῆς, παρόν καί μέλλον, συμπεράσματα) 
  • Κυρίως λεξικό 1280 σελίδων
  • Μεταγραφή τοῦ ἑλληνικοῦ ἀλφαβήτου μέ λατινικούς χαρακτῆρες
  • Ἀντίστροφη ἀντιπροσωπευτική ἀνάπτυξη τῶν ἑλληνικῶν λέξεων (πῶς ἐμφανίζεται ἡ κάθε ἑλληνική λέξη ὡς πρῶτο, δεύτερο ἤ τρίτο συνθετικό καί σέ ποιόν κλάδο)
  • Κατάσταση λέξεων κατά Ἕλληνα συγγραφέα (ἀπό τίς Μυκηναϊκές λέξεις καί τόν Ὅμηρο μέχρι τό 1170 μ.Χ.) μέ τήν ἀντίστοιχη ἑλληνική καί τήν ἡμερομηνία πρωτοεμφάνισής της στήν Ἀγγλική (παρέχοντας μία δυνατότητα χρονολογικῆς σύγκρισης)
  • Κατάσταση βασικῶν λέξεων καί τῶν κλάδων τῆς Ἰατρικῆς, Ζωολογίας, Βοτανολογίας, Θεολογίας-Ἐκκλησίας
  • Συγκεντρωτική κατάσταση δεύτερων συνθετικῶν (-logy, -phobia, -meter)
  • Λέξεις καί Παροιμιακές Φράσεις ἀπό τήν Ἑλληνική Ἱστορία καί Μυθολογία στήν Ἀγγλική
  • Βιβλιογραφία

Λεπτομέρειες λεξικοῦ:

Αριστείδης Κωνσταντινίδης, Η οικουμενική διάσταση της Ελληνικής γλώσσας

Σελίδες: 1790
ISBN: 960-90338-2-2
Διαστάσεις: 21 x 29 cm (Α4)
Τιμή λεξικοῦ: 130 €
Ἔτος ἔκδοσης: 2001
Προεπισκόπη βιβλίου
Διάθεση:
- Σέ ὅλα τά κεντρικά βιβλιοπωλεῖα
- Μέ παραγγελία ἀπό τήν ἱστοσελίδα μας