Τά λεξικά τοῦ Ἀριστείδη Κωνσταντινίδη

Ἀπό τό 1969 ὁ Ἀριστείδης Κωνσταντινίδης θέλοντας νά προσδιορίσει ἐπακριβῶς τήν συμβολή της Ἐλληνικῆς στήν Ἀγγλική ξεκίνησε τήν προσπάθειά του καί ἄρχισε νά συγκεντρώνει, νά ἑρμηνεύει καί νά ἐτυμολογεῖ τίς ἑλληνικές λέξεις πού ὑπάρχουν στήν Ἀγγλική.

Ὡς βασικό κανόνα του ἔθεσε νά περιλάβει μόνο τίς λέξεις ἐκεῖνες πού ἀποδεδειγμένα εἶναι ἑλληνικές ἤ ἔχουν δημιουργηθεῖ μέ ἑλληνικά γλωσσικά στοιχεῖα καί ἀναγνωρίζονται ὡς ἑλληνικῆς προέλευσης ἀπό τά ἐγκυρότερα λεξικά. Ἔπρεπε νά ἀναζητήσει αὐτές τίς λέξεις στά διάφορα γενικά καί εἰδικά λεξικά καθώς καί σέ ὅλα τά εἴδη τοῦ γραπτοῦ λόγου (ἀπό εἰδικά συγγράμματα μέχρι περιοδικά καί ἐφημερίδες).

Τό 1991 ἐξέδωσε τό πρῶτο βιβλίο "Οἱ Ἑλληνικές Λέξεις στήν Ἀγγλική Γλῶσσα" μέ 20.600 λέξεις, πού ἀποτελοῦσε ἕνα ἀντιπροσωπευτικό τμῆμα τῆς μέχρι τότε ἔρευνάς του.

Το 1994 τό βιβλίο αὐτό τιμήθηκε μέ τό πρῶτο βραβεῖο ἀπό τήν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν.

Το 2001 ἔχοντας ὁλοκληρώσει τήν ἔρευνά του καί στήν ἐπιστημονική ὁρολογία ἐξέδωσε τό ἔργο του "Ἡ Οἰκουμενική Διάσταση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας" μέ 135.000 λέξεις καί τά παράγωγά τους.

Τό 2003 ἐξέδωσε τό Ἀγγλο-Ἑλληνικό λεξικό Ἰατρικῶν Ὅρων.

Ὅλες οἱ ἐργασίες εἶναι γραμμένες μέ τόν παραδοσιακό τρόπο γραφῆς (πολυτονικό), διότι τό μονοτονικό δυσχεραίνει τήν ἀναγνώριση καί ἐτυμολογία χιλιάδων δασυνόμενων λέξεων πού ἐμφανίζονται ὡς πρῶτο, δεύτερο ἤ τρίτο συνθετικό μέ τήν προσθήκη τοῦ h. Οἱ εἰσηγητές τοῦ μονοτονικοῦ ἀγνοοῦσαν τήν ἐπίδραση τῆς Ἑλληνικῆς στίς εὐρωπαϊκές γλῶσσες καί τούς κανόνες τῆς γραμματικῆς της πού τηροῦν, διατηρώντας ἀκόμη καί τίς δασυνόμενες λέξεις μέ τήν προσθήκη τοῦ H.