Ἡ συμβολή τῆς Ἑλληνικῆς στήν Ἀγγλική

Ἡ ἔλλειψη μιᾶς συστηματικῆς ἐργασίας στήν ὁποία νά καταγράφεται ἡ συμμετοχή τῆς Ἑλληνικῆς στήν Ἀγγλική ἔδινε λαβή στή διατύπωση ἀντίθετων καί ἀτεκμηρίωτων ἀπόψεων γιά τήν συμβολή τῆς Ἑλληνικῆς στήν Ἀγγλική. 
Ἐντός τῆς Ἑλλάδος ἡ κατάσταση αὐτή ὁδήγησε σέ μία εἰκόνα τελείως ἀρνητική καί ἄδικη γιά τήν Ἑλληνική, χαρακτηριζόμενη ὡς «προβληματική», μέ «πολλούς καί ἐν πολλοῖς ἄχρηστους κανόνες, πού δυσκολεύουν τήν ἐκμάθησή της», πώς «ζώντας σέ μία ἐποχή τῆς πληροφορικῆς οἱ νέοι μας ἀσχολοῦνται μέ παρωχημένα θέματα πού δέν τούς ἀφήνουν περιθώρια νά ἐμπλουτίσουν τίς γνώσεις τους», καί ἄλλα παρόμοια. 

Οἱ ἀπόψεις αὐτές καί ἡ ἀπουσία μιᾶς ἐργασίας γιά τήν συμβολή τῆς Ἑλληνικῆς στό εὐρωπαϊκό λεξιλόγιο εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα νά ἐπικεντρωθεῖ τό ἐνδιαφέρον μόνο στήν ἁπλοποίηση τῆς γλώσσας, ἀγνοώντας τήν πορεία τῆς Ἑλληνικῆς ἐκτός Ἑλλάδος, καί τό βάθος καί πλάτος τῆς ἐπίδρασης αὐτῆς στίς ἄλλες εὐρωπαϊκές γλῶσσες, ὡς πρός τόν ἀριθμό τῶν λέξεών της πού υἱοθέτησαν ἀλλά καί τούς κανόνες γραμματικῆς της πού τηροῦν (ὀρθογραφία, δασυνόμενα, πληθυντικούς, τούς κανόνες γιά τή σύνθεση τῶν λέξεων, κ.λπ.). Πολλοί Ἕλληνες φοιτητές καί ἐπιστήμονες συνειδητοποιοῦν τήν ἀξία τῆς γλώσσας τους καί τόν βαθμό πού τούς βοηθᾶ στόν κλάδο τους, μόνο ὅταν βρεθοῦν ἐκτός Ἑλλάδος. Ἐνῶ ἡ ἐκμάθηση τῆς ὁρολογίας τῶν περισσότερων κλάδων γιά ὁποιονδήποτε ξένο εἶναι ἀπό τά δυσκολότερα μαθήματα τοῦ κλάδου του, γιά τόν Ἕλληνα εἶναι ἀπό τά εὐκολότερα, ἀπό τή στιγμή πού συνειδητοποιήσει ὅτι ἡ πλειοψηφία τῶν ὅρων εἶναι ἑλληνικές καί ἑλληνογενεῖς λέξεις. Ἁπλῶς ἀλλάζει ἡ προφορά τους.

Στό λεξικό «Ἡ Οἰκουμενική Διάσταση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας» γιά πρώτη φορά παρουσιάζονται συγκεντρωμένες, ἑρμηνευμένες καί ἐτυμολογημένες ὅλες οἱ λέξεις τῆς καθομιλουμένης καί τῆς ἐπιστημονικῆς ὁρολογίας.
Ἡ ἀριθμητική καί ποσοστιαία συμμετοχή τῆς Ἑλληνικῆς εἶναι ἡ ἑξῆς: 

Λεξικό αναφορᾶς Ποσοστιαία συμμετοχή
Ἐγκυκλοπαιδικό λεξικό Webster
15,1 %
Merriam - Webster (πάνω ἀπό 40.000 ἑλληνικές λέξεις)
25,7 %
  Ἰατρική ὁρολογία (πάνω ἀπό 41.000 ἑλληνικές λέξεις)
69,0 %*
Ἐπιστημονική καί Τεχνική ὁρολογία
44,6 %
Ὀνοματολογία ζώων (πάνω ἀπό 195.000 ἑλληνικά ὀνόματα)
57,9 %
Λατινικό λεξικό Lewis & Short Ὀξφόρδης (10.500 ἑλληνικές λέξεις)
21,6 %

*Ἡ ποσοστιαία συμμετοχή τῆς Ἑλληνικῆς στό λεξικό Dorland τῆς ἰατρικῆς ὁρολογίας ἀνέρχεται στό 53,75%, ἐάν, ὅμως, συνυπολογισθοῦν οἱ ἰατρικοί ὅροι καί τῶν ἄλλων ἰατρικῶν λεξικῶν τό ποσοστό ἀνέρχεται στό 69%.

Πέρα ἀπό τό λεξιλόγιο τῆς καθομιλουμένης καί αὐτό τῆς ἐπιστημονικῆς ὁρολογίας, ὑπάρχει καί ἡ Διεθνής Ἐπιστημονική Ὁρολογία. Ἐνῶ τό κάθε ζῶο ἤ φυτό μπορεῖ στήν κάθε γλῶσσα νά ὀνομάζεται διαφορετικά, ὡστόσο, ἡ ἐπίσημη διεθνής ὀνομασία του ἀκολουθεῖ ἕναν ἑνιαῖο τρόπο ὀνοματολογίας πού ὀνομάζεται Διεθνής Ἐπιστημονική Ὁρολογία (ΔΕΟ). Ἔτσι, ὅταν ἕνας ἐπιστήμονας ἀναφέρεται σέ δημοσίευση, ἀνακοίνωση ἤ σέ σύγγραμμά του σέ κάποιο εἶδος ἤ γένος ζώου ἤ φυτοῦ, ὑποχρεοῦται νά χρησιμοποιεῖ αὐτήν τήν ὁρολογία. Γιά παράδειγμα τό τρωκτικό κάστορας, στήν Ἀγγλική λέγεται beaver. Στήν ΔΕΟ λέγεται castor (κάστωρ). Αὐτή, λοιπόν, ἡ ὁρολογία μέ πάνω ἀπό 195.000 ἑλληνικά ὀνόματα καί σέ ποσοστό 58% χρησιμοποιεῖ ἑλληνικές λέξεις (ἄν προστεθοῦν καί οἱ κατά τό ἥμισυ ἑλληνικές λέξεις - ὡς πρός τό πρῶτο ἤ τό δεύτερο συνθετικό τους, τότε τό ποσοστό ἀνεβαίνει στό 73%).
Παρά τά συγκλονιστικά αὐτά μεγέθη ἡ ἀδράνειά μας ἔχει ἐπιτρέψει να λέγεται ὅτι στούς κλάδους αὐτούς χρησιμοποιεῖται ἡ Λατινική ὁρολογία!