Γιατί ἡ συμμετοχή τῆς Ἑλληνικῆς θεωρεῖται ἀμελητέα;

Μέ δεδομένη τήν ἀριθμητική συμμετοχή τῆς Ἑλληνικῆς στήν Ἀγγλική ἀνακύπτει τό ἐρώτημα "γιατί θεωρεῖται ἀμελητέα ἡ συμμετοχή τῆς Ἑλληνικῆς"; Οἱ λόγοι εἶναι οἱ ἑξῆς:

 • ἐτυμολογία πού δίνεται στά περισσότερα λεξικά:
  Τά περισσότερα λεξικά (πλήν αὐτοῦ τῆς Ὀξφόρδης -χωρίς αὐτό νά εἶναι ἀπόλυτο) σταματοῦν γιά πολλές λέξεις τήν ἐτυμολογία στή λατινική ρίζα καί δέν ἀναφέρουν τήν ἑλληνική προέλευσή της. Ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς τάσης εἶναι νά ἐμφανίζεται μειωμένη ἡ ἑλληνική συμμετοχή. Ἔτσι, ὅπως ἐξηγεῖται στήν μεθοδολογία πού ἀκολουθήθηκε, προκειμένου νά προσδιορισθοῦν οἱ λέξεις τῆς Ἑλληνικῆς, ἔγινε ἀντιπαραβολή τῆς ἐτυμολογίας τῶν μεγάλων λεξικῶν μέ ἐτυμολογικά λεξικά τῆς λατινικῆς γλώσσας.
 • Μεθοδολογία ἐκπονηθεισῶν μελετῶν:
  • Διάφορες μελέτες πού ἔχουν γίνει γιά τή συμμετοχή ξένων λέξεων στήν Ἀγγλική (Baugh 1935, Jesperson 1938, Canon 1987, Bauer 1994) βασίστηκαν σέ ἀντιπροσωπευτικά δείγματα πού κυμαίνονταν ἀπό 1.000 - 2.078 λέξεις.
  • Μετά τήν ἔκδοση τοῦ λεξικοῦ τῆς Ὀξφόρδης (OED) σέ ἠλεκτρονική μορφή, τό 1996 στήν ἐργασία τῶν J. Culpeper καί P. Clapham "The borrowing of classical and romance words into English: A study based on the Electronic Oxford Dictionary" τά δάνεια τῆς Ἀγγλικῆς κατανέμονται ὡς ἑξῆς: ἀπό τήν Λατινική: 38.971, Γαλλική: 29.485, Ἑλληνική: 5.301, Ἰταλική: 1.829, Ἱσπανική: 1.517 καί Πορτογαλική: 232 λέξεις.
   Σύμφωνα μέ τή μεθοδολογία πού ἀκολουθήθηκε στήν ἐργασία αὐτή, θεωροῦνται ὡς ἑλληνικά δάνεια μόνο οἱ λέξεις πού εἶναι ἀπευθείας δάνεια ἀπό τήν Ἑλληνική. Ἕτσι, δέν θεωρήθηκαν ὅτι ἀνήκουν στήν Ἑλληνική, λέξεις πού εἰσῆλθαν στήν Ἀγγλική:
   • εἴτε ἄμεσα ἀπό τήν Λατινική,
   • εἴτε ἔμμεσα ἀκολουθώντας τήν πορεία 'Λατινική - Γαλλική' ἤ 'Λατινική - Ἱσπανική' κ.λπ. Ἔτσι, π.χ. ἡ λέξη centre ἐλήφθη ἀπό τήν Γαλλική (centre), αὐτή ἀπό τό Λατινικό (centrum) καί αὐτή ἀπό τό ἑλληνικό κέντρον. Ἡ λέξη αὐτή, βάσει τῆς μεθοδολογίας αὐτῆς τῆς μελέτης, πιστώνεται στή Γαλλική.
   • καθώς καί ὅλες οἱ ἑλληνογενεῖς λέξεις
  Δηλαδή θεωροῦνται δάνεια ἀπό τήν Λατινική λέξεις ὅπως amphibious, amphitheater, geography, dilemma, drama, energy, καί δάνεια ἀπό τήν Γαλλική λέξεις ὅπως angel, centre, geodesy, democracy, idiom, hemorrhage, crystal, theology !

Υἱοθετήθηκε ἡ ἀρχή τῆς προέλευσης τοῦ δανεισμοῦ καί ἀγνοήθηκε ἡ καταγωγή τοῦ δανεισμοῦ, ἡ ὁποία εἶναι θεμελιώδης.