Γιατί η συμμετοχή της Ελληνικής θεωρείται αμελητέα;

Με δεδομένη την αριθμητική συμμετοχή της Ελληνικής στην Αγγλική ανακύπτει το ερώτημα "γιατί θεωρείται αμελητέα η συμμετοχή της Ελληνικής"; Οι λόγοι είναι οι εξής:

 • Η ετυμολογία που δίνεται στα περισσότερα λεξικά:
  Τα περισσότερα λεξικά (πλήν αυτού της Οξφόρδης -χωρίς αυτό να είναι απόλυτο) σταματούν για πολλές λέξεις την ετυμολογία στη λατινική ρίζα και δεν αναφέρουν την ελληνική προέλευσή της. Αποτέλεσμα αυτής της τάσης είναι να εμφανίζεται μειωμένη η ελληνική συμμετοχή. Έτσι, όπως εξηγείται στην μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, προκειμένου να μετρηθούν όλες οι λέξεις της Ελληνικής, έγινε αντιπαραβολή της ετυμολογίας των μεγάλων λεξικών με ετυμολογικά λεξικά της λατινικής γλώσσας.
 • Μεθοδολογία εκπονηθεισών μελετών:
  • Διάφορες μελέτες που έχουν γίνει για τη συμμετοχή ξένων λέξεων στην Αγγλική (Baugh 1935, Jesperson 1938, Canon 1987, Bauer 1994) βασίστηκαν σε αντιπροσωπευτικά δείγματα που κυμαίνονταν από 1.000 - 2.078 λέξεις.
  • Μετά την έκδοση του λεξικού της Οξφόρδης (OED) σε ηλεκτρονική μορφή, το 1996 στην εργασία των J. Culpeper και P. Clapham "The borrowing of classical and romance words into English: A study based on the Electronic Oxford Dictionary" τα δάνεια της Αγγλικής κατανέμονται ως εξής: από την Λατινική: 38.971, Γαλλική: 29.485, Ελληνική: 5.301, Ιταλική: 1.829, Ισπανική: 1.517 και Πορτογαλική: 232 λέξεις.
   Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην εργασία αυτή, θεωρούνται ως ελληνικά δάνεια μόνο οι λέξεις που είναι απευθείας δάνεια από την Ελληνική. Έτσι, δεν θεωρήθηκαν οτι ανήκουν στην Ελληνική, λέξεις που εισήλθαν στην Αγγλική:
   • είτε άμεσα από την Λατινική,
   • είτε έμμεσα ακολουθώντας την πορεία 'Λατινική - Γαλλική' ή 'Λατινική - Ισπανική' κ.λπ. Έτσι, π.χ. η λέξη centre ελήφθη από την Γαλλική (centre), αυτή από το Λατινικό (centrum) και αυτή από το ελληνικό κέντρον. Η λέξη αυτή, βάσει της μεθοδολογίας αυτής της μελέτης, πιστώνεται στη Γαλλική.
   • καθώς και όλες οι ελληνογενείς λέξεις
  Δηλαδή θεωρούνται δάνεια από την Λατινική λέξεις όπως amphibious, amphitheater, geography, dilemma, drama, energy, και δάνεια από την Γαλλική λέξεις όπως angel, centre, geodesy, democracy, idiom, hemorrhage, crystal, theology !

Υιοθετήθηκε η αρχή της προέλευσης του δανεισμού και αγνοήθηκε η καταγωγή του δανεισμού, η οποία είναι θεμελιώδης. Η μεθοδολογία αυτή οδηγεί σε συμπεράσματα εις βάρος της Ελληνικής και υπέρ της Λατινικής.