Τό βάθος τῆς ἐπίδρασης τῆς Ἑλληνικῆς στήν Ἀγγλική

Τό θέμα της ἑλληνικῆς συμμετοχῆς δέν εἶναι μόνο θέμα ποσοτικό (μεγάλου ἀριθμοῦ λέξεων στήν Ἀγγλική, στίς ἄλλες εὐρωπαϊκές γλῶσσες καί στήν Διεθνῆ Ἐπιστημονική Ὁρολογία) ἀλλά θέμα ἀξιολογικῆς σημασίας. Ἀναλυτικά:

 1. Οἱ βασικές ἔννοιες σκέψης καί ἔκφρασης εἶναι λέξεις πού ἔχουν ληφθεῖ ἀπό τήν Ἑλληνική:
  ἀνάλυσις, σύνθεσις, πρόβλημα, ἐνέργεια, μηχανή, μέθοδος, σύστημα, κατηγορία, τάξις, ἰδέα, λογική, δίλημμα, ἱστορία, θέατρον, δρᾶμα, τραγωδία, κωμωδία, ποίησις, μουσική, ἁρμονία, μελωδία, ρυθμός, συμμετρία, ὀρχήστρα, ὑπόθεσις, ἀξίωμα, θεωρία, φυσική, φαινόμενον, μαθηματικά, μέταλλον, δόγμα, χριστιανός, φιλοσοφία, πολιτική, δημοκρατία, ὀλιγαρχία, ἀναρχία, τυραννία, δεσποτισμός, κ.ἄ.

 2. Οἱ περισσότερες ἀπό τις βασικές λέξεις των κλάδων της ἐπιστημονικῆςρολογίας εἶναι ἑλληνικές:
  • Λέξεις τῆς Ἰατρικῆς:
   ἀγγεῖον, ἀδήν, αἱμορραγία, αἷμα, ἀναισθησία, ἀορτή, αὐχήν, βρόγχια, διάγνωσις, οἴδημα, ὑπόφυσις, νεῦρον, πρόγνωσις, χόνδρος, οἰσοφάγος, φάρμακον, θεραπεία, κ.ἄ.
  • Λέξεις τῆς Βοτανολογίας:
   βρύον, βολβός, καρπός, δένδρον, μύκης, πέταλον, φύλλoν, σπέρμα, θάμνος, κ.ἄ.
  • Λέξεις τῆς Ζωολογίας:
   αἴλουρος, σαῦρος, ἰχθύς, ἔντομον, ἐρπετόν, κῆτος, ράμφος, ρύγχος, σπόγγος, θηρίον, ζῶον, κ.ἄ.
 3. Ἡ εὐρύτατη χρήση
  • προθέσεων: ἀμφι-, ἀνα-, ἀντι-, ἀπο-, δια-, ἐπι-, κατα-, μετα- κ.ἄ/
  • ντωνυμιῶν: ἀλληλο-, ἀλλο-, ἀμφοτερο-, αὐτο-, ἑκατερο-, κ.ἄ.
  • ἀριθμητικῶν: δυο-, τρια-, ἐξ-, ἐκτα-, ἐννέα-, δεκα-, κ.ἄ. 
  • πιθέτων: ἀγκυλο-, ἀμβλυ-, ἀνισο-, ἀριστο-, βαθυ-, γυμνο-, δασυ-, λεπτο-, κ.ἄ.
  • καταληκτικῶν: -ικός, -ώδης, -ίτις, -ωμα, κ.ἄ.
 4. Λέξεις κλειδιά πού χρησιμοποιοῦνται ἀπό ὅλους τούς ἐπιστημονικούς κλάδους καί οἱ ὁποῖες χρησιμοποιοῦνται στήν κωδικοποίηση τῆς ὁρολογίας τῶν διαφόρων κλάδων:
Λέξη κλειδί Παραδείγματα
-pathy dermatopathy, encephalopathy
-therapy hydrotherapy, radiotherapy
-logy  biology, geology, seismology, ecology, psychology, dermatology, cytology
-meter  anemometer, barometer, chromometer, dynamometer, micrometer, pachymeter, pyrometer, rheometer, sclerometer, seismometer, thermometer       
-graphy  xylography, micrography, phytography, hydrography, photography, arteriography, chartography, discography
-scope  arthroscope, microscope, bronchoscope, endoscope, stethoscope, gastroscope       
-tomy, -ectomy cholecystotomy, laparotomy, loxotomy, tracheotomy, enterectomy, gangliectomy, laryngectomy

Ἡ ἀνάπτυξη τῆς τεχνολογίας καί ἡ παγκοσμιοποίηση τῶν ἐπικοινωνιῶν ἔχουν βοηθήσει τήν Ἀγγλική νά διεισδύσει σέ πολλές γλῶσσες, ἀκόμη καί σέ ἐκεῖνες πού ἔχουν πλούσια γλωσσική κληρονομιά. Ἄν κατά τή διάρκεια τῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας ἡ Λατινική εἶχε γίνει ὁ φορέας μετάδοσης τῆς Ἑλληνικῆς στήν Εὐρώπη, στίς μέρες μας, ἡ Ἀγγλική εἶναι ὁ φορέας μέσω τοῦ ὁποίου ἡ Ἑλληνική ἔχει λάβει ἕναν οἰκουμενικό χαρακτήρα μέ τή διεθνοποίηση χιλιάδων ἑλληνικῶν λέξεων, ἀκόμη καί σέ μή λατινογενεῖς γλῶσσες.