Ἡ τήρηση τῶν κανόνων τῆς ἑλληνικῆς Γραμματικῆς

Ἀπό ἕνα πυρήνα 27.000 λέξεων, ἔχουν δημιουργηθεῖ 108.000 καί πλέον ἀγγλικές λέξεις μέ ἀμιγῶς ἑλληνικά στοιχεῖα. Οἱ λεγόμενες ἑλληνογενεῖς λέξεις, διατηροῦν μέ εὐλάβεια τούς κανόνες τῆς ἑλληνικῆς γραμματικῆς καί ὀρθογραφίας. Ἔτσι, ὁ ἰσχυρισμός ὅτι "οἱ ξένοι γράφουν ὅπως θέλουν τίς ἑλληνικές λέξεις πού δανείσθηκαν" εἶναι ἀνακριβής. Ὅλες σχεδόν οἱ εὐρωπαϊκές γλῶσσες (Ἀγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ἱσπανική μέ ἐξαίρεση τήν Ἰταλική) καί κυρίως ἡ Διεθνής Ἐπιστημονική Ὁρολογία διατηροῦν τήν ἱστορική ὀρθογραφία μέ ὁρισμένες ἐξαιρέσεις στίς διφθόγγους (ἀπό τήν Ἀμερικανική Ἀγγλική).

Γραμματική:

 1. Διατηροῦν τούς ἑλληνικούς πληθυντικούς παρά τό ὅτι γιά τούς ξένους εἶναι δύσκολο:
  • dermatitis - dermatitides
  • phalanx - phalanges
  • cyclops - cyclopes
  • autochthon - autochthones
  • iris - irides
 2. Τηροῦν τούς κανόνες τῆς ἑλληνικῆς γραμματικῆς ὡς πρός τή δημιουργία σύνθετων λέξεων:
  • gynecolatry - (γυνή) γυναικός + λατρεία
  • agalmatolite - (ἄγαλμα) ἀγάλματος + λίθος
  • adenocyte - (ἀδήν) ἀδένος + κύτος
  • haematocele - (αἷμα) αἵματος + κήλη
 3. ἡ ἐλληνική ὀρθογραφία: 

  ἤπειρος  epeirogeny
  αἰτία  aetiology
  λάκκος  hydrolaccolith
  ἐκκλησία  ecclesiology
  νεοσσός neossology
  σπλάγχνο  splanchnotomy

 4. τροπή συμφώνων καί φωνηέντων 

  ὑπό + ἡδονή hyphedonia
  νῆμα + ἕλμινς  nemathelminthes
  ἐν + πανοπλία empanoply
  πᾶν + πληγή  pamplegia
  σύν + παράλυσις  symparalysis
  χημεία + ἔργον chemurgy
  δεσμός + ἔργον desmurgy

 5. ἡ τήρηση τῶν κανόνων διπλασιασμοῦ τῶν ρ: arrhynchia, metrorrhagia, metrorrhea, amniorrhea

 6. ἡ δημιουργία νέων λέξεων πραγματοποιεῖται μέ προσαρμογή τοῦ δεύτερου συνθετικοῦ κατ' ἀναλογίαν ἀντίστοιχου ἑλληνικοῦ: (acyanoblepsia, siderodermia) 

 7. Διατηροῦν τίς δασυνόμενες λέξεις μέ τήν προσθήκη τοῦ H, ἀκόμη καί ὅταν ἡ δασυνόμενη λέξη ἀποτελεῖ δεύτερο συνθετικό:
  • ἁρμονία - harmony
  • ἱστορία - history
  • ὀκτάεδρος - octahedral
  • πολυίστωρ - polyhistor
  • ἰσοϋψομετρικός - isohypsometric
 8. Διατηροῦν τά σύνθετα σύμφωνα ἤ συμφωνικά συμπλέγματα παρά τό γεγονός ὅτι δέν τά προφέρουν:
  • τό ψ μεταγράφεται σέ ps
   psychology, psalm
  • τό πν σέ pn
   pneumonia, pneusis
  • τό πτ σέ pt
   ptarmos, ptosis
  • τό σθμ σέ sthm
   asthma, isthmus
  • τό ξ σέ x
   xenophobia, xiphias
  • τό γν σέ gn
   gnomology, gnathalgia
  • τό φθ σέ phth
   phthisis, phtheiriasis
 9. Διατηροῦν τά διπλά σύμφωνα κκ, ρρ, λλ, σσ:
  dicoccouc, scirrhus, hemorrhage, κ.ἄ.