Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε

Σκοπός της εργασίας "Η Οικουμενική Διάσταση της Ελληνικής Γλώσσας" είναι η συστηματική και τεκμηριωμένη καταγραφή των λέξεων που έχει προσφέρει η Ελληνική στην Αγγλική. Γιά τον σκοπό αυτόν, ακολουθήθηκε η εξής μεθοδολογία:

 1. Η ετυμολογία των λέξεων βασίστηκε στο τί αναγνωρίζουν ως ελληνικής προέλευσης τα εγκυρότερα λεξικά (για το λεξικό "Η Οικουμενική Διάσταση της Ελληνικής Γλώσσας" χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 158). Ενδεικτικώς αναφέρονται:
  • The Oxford English Dictionary
  • Merriam - Webster
  • New Standard
  • Dorland 
  • Nomenclator Zoologicus
  • McGraw-Hill

  Δεδομένου ότι για έναν αριθμό λέξεων υπάρχουν διαφορετικές (συνήθως παραπλήσιες) ετυμολογίες και το κάθε λεξικό (πλήν της Οξφόρδης) πιστεύει στην ορθότητα της δικής του ετυμολογίας, καταγράφονται οι διδόμενες ετυμολογίες, προτάσσοντας την ορθότερη, κατά την άποψη του συγγραφέα.
  Ένας, ακόμη, αριθμός λέξεων ετυμολογούνται με ανάλυση στά συνθετικά της λέξης (όπως στον πίνακα που ακολουθεί), με αποτέλεσμα να δημιουργείται η εντύπωση ότι πρόκειται για μεταγενέστερη δημιουργία, ενώ η ίδια λέξη με το ίδιο εννοιολογικό περιεχόμενο, προϋπήρχε στην Ελληνική και αναφέρεται στις νεώτερες εκδόσεις του Liddell Scott.
  Αυτό συνέβη γιατί, όταν άρχισε να γράφεται το λεξικό της Οξφόρδης το 1870, ως οδηγός για την ετυμολογία των ελληνικών λέξεων είχε ληφθεί η έκδοση του Liddell Scott του 1869 και τις λέξεις αυτές δεν τις περιελάμβανε. Έκτοτε, δεν έχουν προβεί σε επανέλεγχο και διόρθωση της ετυμολογίας που είχαν δώσει. Τα άλλα λεξικά στην πλειοψηφία τους επαναλαμβάνουν την καταγραφόμενη ετυμολογία της Οξφόρδης. 

  angiotomy ετυμολογείται  <αγγείον + -τομια ενώ υπάρχει  αγγειοτομία
  entheasm  ετυμολογείται  <ενθεάζω  ενώ υπάρχει  ενθεασμός
  orchitis  ετυμολογείται  <όρχις + -ιτις ενώ υπάρχει  ορχίτις
  paroemiographer  ετυμολογείται  <παροιμία + -γραφος  ενώ υπάρχει  παροιμιογράφος
  therianthropic ετυμολογείται  <θηρίον + άνθρωπος  ενώ υπάρχει  θηριάνθρωπος 

 2. Στην εργασία αυτή περιλαμβάνονται:
  • όλοι οι όροι που έχουν εντοπισθεί σε ειδικά συγγράμματα όλων των κλάδων και κατέστη δυνατή η ετυμολογία τους, πέραν των λεξικών (που αναφέρονται στην βιβλιογραφία)
  • οι ελληνογενείς λέξεις (λέξεις που έχουν δημιουργηθεί εξ' ολοκλήρου με ελληνικά γλωσσικά στοιχεία).
 3. Δεν περιλαμβάνονται:
  • λέξεις που από ορισμένους ετυμολογούνται ως ελληνικές, χωρίς όμως αυτό να γίνεται ευρύτερα αποδεκτό, όπως call <καλώ, grass <γράστις, select <συλλέγω
  • σύνθετες λέξεις που κατά το ήμισυ (ως πρός το πρώτο ή το δεύτερο συνθετικό τους) είναι ελληνικές, όπως unenthusiastic, compatriot
  • λέξεις που αποδεδειγμένα έχουν υιοθετηθεί από την Ελληνική, προέρχονται, όμως, από άλλες γλώσσες, όπως σατανάς, αγγαρεία, παράδεισος.
 4. Η ετυμολογία των λέξεων που εμφανίζονται ως λατινικές
  Όπως προαναφέρθηκε, αρκετά λεξικά για έναν μη ευκαταφρόνητο αριθμό λέξεων σταματούν την ετυμολογία στην λατινική λέξη χωρίς να αναφέρουν την ελληνική της προέλευση. Για τις περιπτώσεις αυτές η προέλευσή τους ελέγχθηκε με ετυμολογικά λεξικά της Λατινικής, όπως των Lewis & Short της Οξφόρδης και άλλων.